Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.


Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen o.a. gebruikt worden voor:

  • het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • het gebruik voor waarneming (tijdens eventuele afwezigheid van mij) of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of
  • de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • De kosten van het consult